ДОГОВІР

про надання інформаційно-консультаційних послуг

(публічна оферта)


Фізична особа-підприємець Абашия Ірина Вікторівна (номер запису в Єдиному державному реєстрі 2 608 000 0000 040076 від 06.12.2018 р.) далі – Виконавець, пропонує всім без виключенням фізичним особам (надалі - «Замовникам»), укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, повний текст якого розміщений у мережі інтернет за адресою www.vushuvanka.kiev.ua, далі – «Договір», на умовах, вказаних нижче.
Приєднанням до цього Договору вважатимуться конклюдентні дії: реєстрація на курс та/або оплата рахунку чи використання платіжного засобу для оплати за доступ до навчальних матеріалів. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

1. Визначення термінів

1.1. Виконавець Абашия Ірина Вікторівна – суб’єкт господарювання, що надає інформаційно-консультаційні послуги за цим Договором.
1.2. Оферта – цей договір приєднання на надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Майстер-клас» чи «Курс»).
1.3. Сайт – веб-сайт, що розміщений за адресою - www.vushuvanka.kiev.ua.
1.4. Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по передоплаті чи повній оплаті інформаційно-консультаційної послуги.
1.5. Виконавець – сайт www.vushuvanka.kiev.ua в особі ФОП Абашия І. В.
1.6. Замовник – особа, яка здійснила акцепт оферти на викладених у ній умовах.
1.7. Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання інформаційно-консультаційних послуг, який укладається шляхом акцепту цієї Оферти.
1.8. Курс – майстер-клас "Вишиванка власноруч".
1.9. Решта термінів, що використовуються у цьому Договорі, визначаються згідно з законодавством України.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання організувати та здійснити надання інформаційно-консультаційних послуг у вигляді проведення майстер-класів "Вишиванка власноруч", а Замовник зобов’язується оплатити вказані послуги в обсязі та на умовах передбачених цим Договором та у порядку встановленому цим Договором.
2.2. Повний обсяг послуг за цим договором включає у себе 2 майстер-класи, орієнтована тривалість кожного – 4 години. Тривалість майстер-класу може змінюватись у залежності від особливостей засвоєння інформації Слухачами, та з інших підстав, передбачених цим Договором.
2.3. Замовник власним коштом забезпечує все необхідне для проведення майстер-класу: тканина, нитки та весь розхідний матеріал.
3.4. Замовник власним коштом забезпечує пошиття виробу, що є рехультатом проведення майстер-класу.

3. Обов’язки та права Виконавця

3.1. Виконавець зобов’язаний:
3.2. За умови акцептування Договору та виконання Замовником умов цього Договору, передбачених п.п. 4.1. 4.6. Договору, надати Замовнику можливість участі у майстер-класі "Вишиванка власноруч" та отримати інформацію відповідно до запропонованої тематики.
3.3. Забезпечити дотримання прав Замовника як учасника майстер-класу відповідно до умов цього Договору.
3.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації процесу майстер-класів, їх змісту, про права і обов’язки сторін під час надання та отримання інформаційно-консультаційних послуг.
3.5. У разі відмови Замовника від виконання Договору, яка (відмова) надійшла не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення майстер-класу, або неможливості виконання Договору з вини Замовника, про що стало відомо не пізніше ніж за 7 (сім) днів (незалежно від підстав відмови) – Виконавець зобов’язується повернути кошти у розмірі 30% від фактично сплачених Замовником коштів за надання інформаційно-консультаційних послуг. У разі відмови Замовника від виконання Договору, яка (відмова) надійшла
не пізніше ніж 3 (три) дні до дати проведення майстер-класу грошові кошти внесені Замовником не повертаються.
3.6. Для належного виконання цього Договору, Виконавець має право залучати третіх осіб, які будуть безпосередньо надавати інформаційно-консультаційні послуги для Замовника, з якими Виконавець має відповідні домовленості. З метою забезпечення безперервності процесу проведення майстер-класів та поліпшення сприйняття матеріалу Замовником, Виконавець має право протягом часу проведення майстер-класів на свій розсуд коригувати (змінювати, доповнювати) склад третіх осіб, що безпосередньо надають інформаційно-консультаційні послуги.
3.7. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у майстер-класах без повернення внесеної плати, у разі порушення ним правил поведінки під час майстер-класів. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників майстер-класу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання та інші випадки передбачені Розділом 4 даного Договору.

4. Обов’язки та права Замовника

Замовник зобов’язаний:
4.1. Своєчасно внести плату для отримання інформаційно-консультаційних послуг у розмірі та у строки, що встановлені Договором.
4.2. Виконувати вимоги цього Договору, правила та порядок зазначені на сайті www.vushuvanka.kiev.ua та законодавства України під час виконання цього Договору та проведення майстер-класів.
4.3. Замовнику заборонено:
- перешкоджати іншим слухачам, запрошеним особам, лекторам приймати участь у майстер-класах курсу та отримувати інформацію під час проведення майстер-класу;
- вчиняти дії, що принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, запрошених осіб та лекторів,
- поширювати отриману інформації у мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.
4.4. Замовнику забороняється відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, а також використовувати у будь-яких цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням інформаційно-консультаційної послуги, за винятком їх особистого використання.
4.5. Замовник зобов’язаний виконувати домашні завдання згідно плану і у строки, які чітко встановлені Виконавцем. У разі недотримання строків, Виконавець не повертає сплачені Замовником кошти у порядку п. 5.1. цього Договору.

5. Розмір оплати та порядок розрахунків

5.1. Вартість інформаційно-консультаційних послуг за даним Договором складає 4500 гривень (чотири тисячі п'ятсот гривень), 5000 (п'ять тисяч гривень) та 5500 (п'ять тисяч п'ятсот гривень) в залежності від термінів реєстрації та оплати вартості участі у майстер-класах.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору.
6.2. У випадку несвоєчасного внесення плати за надання інформаційно-консультаційних послуг Виконавець має право розірвати Договір та не допустити Замовника до відвідування майстер-класів.
6.3. У випадку неповного внесення Замовником вартості послуг до початку майстер-класів, Замовник до проведення майстер-класів не допускається.
6.4. Виконавець не несе будь-якої відповідальності, якщо Замовник не використав чи не повністю використав ресурс Курсу, що був наданий Виконавцем, не виконав завдання, відмовився виконувати завдання, не скористався іншими елементи Курсу, що були розраховані на їх сприйняття та засвоєння Замовником.
6.6. Майнові та немайнові права на Курс та всі матеріали належать Виконавцю та/або іншим авторам з якими укладено відповідні домовленості.
6.7. Замовник не має права копіювати, компонувати, перероблювати, поширювати третім особам навчальні матеріали. Всі отримані Замовником навчальні матеріали можуть бути використані Замовником лише для особистого навчання. Замовник несе повну відповідальність за порушення майнових та немайнових прав авторів на Курсу у тих розмірах і об’ємах, які будуть визначені самими авторами.

7. Припинення Договору

7.1. Дія Договору припиняється:
7.1.1. за згодою сторін;
7.1.2. якщо виконання стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо інформаційно-консультаційних послуг, і будь-яка із сторін не погоджується на внесення змін до Договору;
7.1.3. у випадках передбачених п.п.6.2. цього Договору;
7.1.4. у випадках порушення Замовником вимог п. 4.2. та 4.3. даного Договору;
7.1.5. у випадках порушення Замовником вимог п. 4.5. даного Договору.
7.2. Виконавець залишає за собою право заборонити Замовнику отримати інформаційно-консультаційні послуги майстер-класу у разі порушення Замовником правил проведення процесу майстер-класу на строк до усунення такого порушення.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), тобто надзвичайних і невідворотних в цих умовах обставин.
8.2. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, епідемії, пандемія, страйки і масові заворушення, заяви, дії, які забороняють або обмежують акти і рішення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також збої у роботі телекомунікаційних і енергетичних мережах, в тому числі збій в роботі сайту Виконавця, хакерська атака на сайт чи будь-який інших процес чи дія, що унеможливлює його нормальне функціонування. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідним документом, виданим Торгово-промисловою палатою України.
8.3. При настанні обставин непереборної сили сторона зазнала їх впливу повинна подати письмове повідомлення про них іншу сторону, направивши повідомлення на контактну електронну пошту. Повідомлення повинно містити відомості про характер обставин непереборної сили, а також оцінку їх впливу на можливість виконання зобов'язань за договором, і передбачуваний можливий термін їх виконання.
8.4. Строки виконання сторонами зобов'язань можуть бути перенесені або змінені відповідно до часу, протягом якого діють обставини непереборної сили та їх наслідки, що перешкоджають виконанню цього договору.

9. Права інтелектуальної власності

9.1 Права інтелектуальної власності на навчальні матеріали курсу, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю та/або іншим авторам, з якими Виконавець має відповідні домовленості.
9.2. Виконавець надає право Замовнику користуватися Курсом на час дії цього Договору.
9.3. Надаючи право на використання Замовнику об’єктів права інтелектуальної власності використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання у цілях інших, ніж визначені Договором.

10. Додаткові умови

10.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення у мережі Інтернет за адресою www.vushuvanka.kiev.ua та діє до моменту відкликання або зміни Оферти Виконавцем.
10.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту у порядку передбаченому даним Договором і діє до повного надання інформаційних послуг за цим Договором.
10.3. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує правильність та достовірність відомостей, які викладені ним в електронній реєстраційній формі, а також те, що Замовник повністю ознайомлений та погоджується із правилами та порядком проведення майстер-класів, розміщених на інтернет сторінці www.vushuvanka.kiev.ua та зобов’язується їх дотримуватись.
10.5. Підписанням цього Договору Змовник надає свою добровільну та однозначну згоду на обробку його персональних даних у базі персональних даних у порядку передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».
10.6. Замовник ознайомлений, що відповідно до пункту 3.6 цього Договору, Виконавець має право залучати третіх осіб, які можуть не володіти українською мовою, тому Замовник погоджується з тим, що послуги за цим договором можуть надаватися російською мовою, як мовою міжетнічного спілкування.
10.7. З урахуванням положень викладених п. 10.6. цього Договору, Замовник підтверджує, що володіє українською та російською мовами на рівні вільного сприйняття.
10.8. З урахуванням положень викладених п. 10.6. цього Договору, Замовник, акцептуючи умови цієї оферти, висловлює бажання та дозволяє отримувати послугу українською мовою, бере на себе відповідальність за повне сприйняття послуги українською мовою і заявляє, що отримання послуги в такий спосіб не є порушенням його жодних прав передбачених Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

11. Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Абашия І. В.
Номер запису в Єдиному державному реєстрі 2 608 0000000040076 від 06.12.2018 р.
ІПН 3094110709
Розрахунковий рахунок UA023510050000026009878924590
в ПАТ «УкрСиббанк»
Made on
Tilda